Sportsbanner

 Monday 11th

Belgium v Costa Rica

20,45

Tuesday 12th

Poland v Lithuania

20,45

Wednesday 13th

 

Thursday 14th

Russia v Saudi Arabia

17,00

 Friday 15th

Egypt v Uruguay

@ 14,00

Morocco v Iran

@ 17,00

 Portugal v Spain

@ 20,00

 

Saturday 16th

France v Australia

@ 12,00

Argentina v Iceland

@15,00

 Peru v Denmark

@18,00

Croatia v Nigeria 

@21,00

 

Sunday 17th

Costa Rica v Serbia

@14,00

Germany v Mexico

@17,00

 Brazil v Switzerland

@20,00